Výcvik

Okrem zabezpečovania leteckej činnosti pre svojich členov je jedným zo základných poslaní Záhoráckeho Aeroklubu Senica poskytovanie bezmotorového výcviku pre ziskanie preukazu spôsobilosti - pilot vetroňov - SPL (angl. Sailplane Pilot License), a to všetkým záujemcom spĺňajúcim požiadavky na vek, schopnosti a zdravotnú spôsobilosť. Poskytovaním služby bezmotorového výcviku šíri aerokub osvetu o tomto krásnom leteckom športe v radoch (ešte) nelietajúcej verejnosti a zároveň si touto činnosťou zabezpečuje aj pravidelné omladzovanie svojej členskej základne.
Taktiež je možné si na letisku urobiť výcvik na motorové lietadlá PPL, LAPL a VFR noc, a takisto je možné absolvovať aj kompletný parašutistický výcvik.

Výcvik v minulosti

Historicky prebiehal výcvik v aeroklube na vetroňoch typu:

  • SG-38 Schulgleiter (Najviac vyrábaný školný klzák všetkých čias, čomu dopomohla druhá svetová vojna. Zalietaný v roku 1938.)
  • LF-109 Pionýr (Prvá cvičná dojsedadlovka nahradzujúca klzáky SG-38 so stabilnými letovými vlastnosťami. Vyvinutá v roku 1950.)
  • L-13 Blaník (Od 60. rokov najrozšírenejší výcvikový typ donedávna prevadzkovaný v kluboch na uzemí bývalého Československa.)
Stacks Image 113
Stacks Image 125
Stacks Image 126

Výcvik v súčasnosti

V súčasnosti sa v aeroklube vykonáva bezmotorový výcvik na nemeckom výcvikovom type Grob G-103 Twin Astir. Ide o dvojmiestny výcvikový vetroň stredpološnej konštrukcie vyvinutý v 70. rokoch 20. storočia spoločnosťou Grob Aircraft AG. Grob G-103 Twin Astir je odvodený od jednomiestnej verzie Grob G-102 Astir. Vetroň je celokompozitovej konštrukcie s veľkou plochou krídla a smerovkou typu T, pričom sa prejavuje stabilnými letovými vlastnosťami. Grob G-103 Twin Astir patril v minulosti medzi štandardné výcvikové vetrone západného bloku. Po zastavení letovej činnosti výcvikového typu L-13 Blaník v krajinách EÚ, sa typ G-103 Twin Astir stal obĺúbeným výcvikovým vetroňom aj u nás a v súčasnosti je tento typ spolu s L-23 Superblaník najbežnejším výcvikovým vetroňom prevádzkovaným na území Česka, Moravy a Slovenska.
Stacks Image 167
Stacks Image 168
Stacks Image 169

Informácie pre záujemcov

Minimálna veková hranica uchádzača o bezmotorový výcvik je 15 rokov dovŕšených v tom kalendárnom roku kedy sa uchádzač prihlásil na výcvik. Samotný výcvik pozostáva z teoretickej prípravy v rozsahu 40 hodín, kde sa žiak oboznámi s leteckými predpismi, princípmi letu (mechanika a aerodynamika), meteorológiou, ovládaním lietadla, základmi navigácie, vplyvom letu na ľudský organizmus a ďalšími predmetmi požadovanými pre absolvovanie výcviku. Pred praktickou fázou výcviku je potrebné absolvovať zdravotnú prehliadku 2. triedy u povereného leteckého lekára a úspešne zložiť internú skúšku v aeroklube z predmetov teoretickej časti výcviku.

Praktický letový výcvik je vykonávaný podľa aerovlekovej osnovy v takom rozsahu aby žiak bez potiaží splnil vyžadované úlohy v minimálne predpísanom rozsahu. Celková dĺžka náletu priamo závisí od individuálnych schopnistí každého žiaka (učíme vás lietať, nie získať vodičák na moped). Pred prvým samostatným letom je potrebné získanie preukazu rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby zložením skúšky na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky v Bratislave.

Po absolvovaní prvého sóla žiak požiada Slovenský národný aeroklub so sídlom v Žiline o preskúšanie z teoretických vedomostí na získanie preukazu spôsobilosti - pilot vetroňov. Po úspešnom zložení skúšky z vyžadovaných predmetov a absolvovaní všetkých predpísaných úloh z lietanej osnovy žiak požiada o praktické preskúšanie z techniky pilotáže povereného examinátora. Po úspešnom absolvovaní skúšky a zaplatení správneho poplatku žiak požiada Slovenský letecký úrad o vydanie medzinárodne akceptovaného preukazu spôsobilosti pilota vetroňov - GPL (angl. Glider Pilot Licence). Držiteľ preukazu pilota vetroňov môže na rekreačné a športové lietanie využívať vetrone v klubovom alebo súkromnom vlastníctve na území SR, alebo kdekoľvek inde v zahraničí.

Cena bezmotorového výcviku je jednou z najčastejšie diskutovaných otázok. Cena výcviku sa samozrejme primárne odvíja od celkového náletu žiaka potrebného na splnenie predpísaných úloh. Keďže schopnosti každého z nás sú individuálne, tomu zodpovedá aj cena výcviku. Priemerná cena bezmotorového výcviku sa pohybuje medzi 1000 € až 1500 €.

Máte záujem? Ozvite sa nám!

Stacks Image 163